A co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny ozna­czający łaski niewidzialne, których Bóg udziela człowiekowi. Sa­kramenty ustanowił Chrystus i powierzył je Kościołowi. Przez te obrzędy widzialne jest nam udzielane życie Boże. Sakramenty przynoszą owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią otwar­tością, wiarą i pokorą.

Obok chrztu sakramentami świętymi są: bierzmowanie, Eu­charystia (Najświętszy Sakrament), pokuta (spowiedź święta), na­maszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że „od najdawniej­szych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług" (KKK 1282). Dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ale dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby były one wychowywane w tej wie­rze, w której zostały ochrzczone.

Wybór imienia dla dziecka

Imię określa człowieka, kim jest, jakie ma cechy charakteru, wpływa na całe jego życie. Ewangelia opisuje nam scenę nadania imienia: „I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr" (J l, 42).

Jako rodzice wybieracie dziecku imię. Macie do tego prawo,ponieważ to wy przekazaliście życie dziecku i będziecie je wycho­wywać. To imię będzie znakiem rozpoznawczym Waszego dziec­ka. Będziecie je wymawiać serdecznie i poważnie, z czułością i troską. Poprzez wymawianie tego imienia będziecie mieli wpływ na swoje dziecko. Stąd jest rzeczą ogromnie ważną, aby to było imię piękne, nie udziwnione.

Wybierając je, spróbujcie sięgnąć do księgi imion, aby dowie­dzieć się co ono oznacza; lub jeszcze lepiej do księgi żywotów świę­tych, by poznać historię i cechy charakteru osoby noszącej wybra­ne przez Was imię. Święty lub błogosławiony stanie się na chrzcie świętym patronem Waszego dziecka. Odtąd będzie dla niego wzo­rem i opiekunem.

Warto także zapytać najbliższą rodzinę o ich odczucia związa­ne z wybranym imieniem. Być może istnieją w Waszej rodzinie jakieś tradycje w dziedzinie wybierania imion.

 

Wybór rodziców chrzestnych

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek doro­sły nie może być dopuszczony do chrztu świętego bez chrzestne­go. Ma on pomagać chrześniakowi, dbać o jego wychowanie w wie­rze i w chrześcijańskim życiu.

Podobnie przy chrzcie dziecka konieczna jest obecność przy­najmniej jednego chrzestnego jako przedstawiciela zarówno ro­dziny ochrzczonego, jak i Kościoła. W naszej tradycji rodzice pro szą o podjęcie tego zadania chrzestnego i chrzestną. Ponieważ chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła dlatego powinni być dojrzałymi, praktykującymi katolikami (ochrzczeni, bierzmowani i przystępujący do Komunii świętej). Nie mogą żyć w konkubina­cie ani w związku niesakramentalnym.

Warto podkreślić, że chrzestni powinni modlić się często za chrześniaka i przyjmować w jego intencji Komunię świętą. To oni troszczą się o jego rozwój duchowy, wspierają rodziców w wy­chowaniu, interesują się katechezą i życiem religijnym dziecka. Bardzo cennym znakiem pamięci jest Msza święta ofiarowana za dziecko z racji jego imienin.

Chrzestni przygotowują się do swej posługi przez udział w kate­chezie przedchrzcielnej i spowiedź świętą. Jeżeli mieszkają poza pa­rafią, w której odbędzie się chrzest powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być chrzestnymi.

W czasie obrzędów chrztu matka chrzestna trzyma w ręku bia­łą szatę, a ojciec chrzestny świecę.

Chrzestni powinni być Waszymi bliskimi i dobrymi znajomy­mi. Ważne jest to, jaki mają świat wartości i jaki przykład będą dawać Waszemu dziecku. Oni są jakby pierwszymi po Was na­uczycielami Waszego dziecka.

 

 

 

 

W kancelarii parafialnej

 

Zasadniczo chrzest powinien odbywać się w niedziele, wobec zgromadzonej na Mszy świętej wspólnoty parafialnej. Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa, a chrzest włącza Wasze dziecko w tę tajemnicę. Wierni, zgromadzeni na Mszy świętej przy­pominają prawdę o Kościele powszechnym, który przyjmuje do swej wspólnoty nowego członka.

Dziecko powinno zostać ochrzczone w pierwszych tygodniach swego życia. Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kan­celarii parafialnej przynajmniej dwa do trzech tygodni przed pla­nowanym terminem chrztu. Dziecko zostanie wtedy zapisane w Księdze Chrztów.

Potrzebne są następujące dane i dokumenty:

* akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

* dane personalne rodziców dziecka: imię, nazwisko, data i miej­sce urodzenia, imiona rodziców łącznie z nazwiskiem panień­skim matki (najlepiej mieć ze sobą oba dowody osobiste);

* data ślubu;        '        -

* imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania chrzestnych.

   Zaświadczenia dla chrzestnych z Parafii ich faktycznego zamieszkania! Ojcem lub matką chrzestną mogą być osoby WIERZĄCE,  PRAKTYKUJĄCE, BIERZMOWANE. 

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego. Rodzice przygotowują na dzień chrztu świecę i białą szatę.

 

Przygotowanie rodziców do chrztu dziecka

Będziecie bardzo zajęci Waszym dzieckiem w pierwszych tygo­dniach jego życia. Do tego dojdzie jeszcze wybór imienia, popro­szenie chrzestnych, wizyta w kancelarii parafialnej, przygotowanie uroczystości domowej. Łatwo wtedy ulec pokusie, aby nie uczest­niczyć w katechezie przedchrzcielnej, zlekceważyć swoje duchowe przygotowanie do tej uroczystości. Prosimy Was, abyście przemy­śleli to, co stanie się udziałem Waszego dziecka. W Waszym przy­gotowaniu duchowym zwróćcie uwagę na cztery elementy:

*  katechezę przedchrzcielną (tylko wyjątkowo można zastąpić ją uważną lekturą tego zeszytu);

* wizytę w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego;

*  spowiedź świętą;

» wspólną modlitwę w Waszej rodzinie.

Zachęcamy was do duchowego przygotowania się do tej uro­czystości poprzez trzydniową wieczorną modlitwę.